Brain Twin
Brukervilkår
1 GENERELT

Disse brukervilkårene angir dine rettigheter og plikter ved bruk av appen BrainTwin («tjenesten»). Tjenesten leveres av Nordic Brain Tech AS («Nordic Brain Tech», «vi»). Dette gjelder uavhengig av om tjenesten også benytter kjennetegn som tilhører andre virksomheter som følge av markedssamarbeid mellom Nordic Brain Tech og andre aktører.

Ved å ta i bruk tjenesten, aksepterer du disse brukervilkårene.

2 BRAINTWIN

Tjenesten er en digital loggføringstjeneste for enkeltpersoner som sliter med hodepine, og har til hensikt å være en digital hodepinedagbok.

Tjenesten gir deg blant annet mulighet til å:

· registrere hodepine, herunder tidspunktet for anfallet, varighet, intensitet, lokasjon og beskrivelse av smerten;
· registrere medisinforbruk, herunder når medisininntak fant sted, samt kan det settes en alarm på når medisin skal tas;
· registrere symptomer;
· registrere triggere; og
· registrere menstruasjonssyklus.

Basert på loggført informasjon vil du få oversikt over når hodepine har inntruffet og når medisiner har blitt tatt, samt tilgang til statistikk og personlige analyser. Du får i tillegg tilgang til relevant informasjon om hodepine, herunder faglige artikler om temaet.

3 BRUKERKONTO

For å få full tilgang til tjenesten, må du registrere e-postadressen din og opprette et passord. Om ønskelig kan du også registrere alder, kjønn, vekt, høyde og medisiner. Dette er imidlertid valgfritt. Se punkt 7 om vern av personopplysninger.

Som bruker gis du rett til å benytte funksjonene i tjenesten slik de er gjort tilgjengelig i tjenesten av Nordic Brain Tech til enhver tid.

Du er ansvarlig for å bruke tjenesten i tråd med disse brukervilkårene. Brukes tjenesten i strid med brukervilkårene, forbeholder Nordic Brain Tech seg retten til å sperre, begrense og/eller stenge kontoen uten forutgående varsel.

4 BRUK AV TJENESTEN

Du (eller andre som får tilgang til tjenesten gjennom deg) kan ikke direkte eller indirekte:

a) endre, oversette, kopiere, reprodusere eller lage/forberede avledede produkter av tjenesten, eller noen deler av tjenesten;

b) dekompilere, oversette, eller på annet vis dekonstruere ("reverse engineer") tjenesten eller noen deler av av tjenesten;

c) tillate at uautoriserte personer får tilgang til eller bruker din konto;

d) overføre tjenestelisensen til en annen fysisk eller juridisk person uten Nordic Brain Techs skriftlige samtykke;

e) forsøke å oppnå uautorisert tilgang til noen av tjenestens deler eller elementer;

f) legge inn eller overføre skadelig materiale til tjenesten;

g) bruke tjenesten på en måte som bryter med Nordic Brain Techs immaterielle rettigheter (inkludert opp- og nedlastning av materiale eller opplysninger);

h) bruke tjenesten på en måte som bryter lokal, nasjonal, utenlandsk eller internasjonal lov; eller

i) bruke tjenesten i en versjon som har utgått og som ikke lenger er støttet av Nordic Brain Tech.

Du har ansvar for å beskytte ditt passord og din kontoinformasjon, herunder å holde konto og påloggingsdetaljer konfidensielle og utilgjengelig for andre enn deg selv. Du må varsle Nordic Brain Tech uten ugrunnet opphold om enhver misbruk av din brukerkonto eller påloggingsdetaljer, samt andre sikkerhetsbrudd du oppdager.

5 EIENDOMSRETTIGHETER

Nordic Brain Tech eier eller kontrollerer BrainTwin, inkludert alle videreutviklinger av tjenesten og alle immaterielle rettigheter til BrainTwin, uavhengig av om slike rettigheter er patentbare eller registrerte. Immaterielle rettigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, opphavsretten til kildekode og tilhørende dokumentasjon, brukergrensesnitt, grafikk, tekst, bilder, konsept, design, data, know-how, varemerke, foretaksnavn, domenenavn og andre kjennetegn som brukes for å betegne BrainTwin.

Ved å bruke tjenesten opparbeider brukeren ingen rettigheter i BrainTwin, og alle slike rettigheter er og vil forbli Nordic Brain Techs eller våre lisensgiveres eiendom. Brukeren får ved bruk av tjenesten ingen rettigheter i BrainTwin utover den bruksretten som er gitt i henhold til punkt 3 ovenfor.

6 KONTROLL

Nordic Brain Tech forbeholder seg retten til å kontrollere at brukervilkårene overholdes ved jevnlige tilsyn.

7 ANSVARSFRASKRIVELSE

Tjenesten leveres som den er («as is»), uten noen form for garantier, hverken uttrykkelig eller implisitt, herunder men ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier for egnethet for en bestemt bruk eller hvilke resultater som kan oppnås.

Nordic Brain Tech har ikke ansvar for feil ved tjenesten som skyldes mangelfull loggføring og/eller at du ikke har loggført riktige opplysninger.

Nordic Brain Tech er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av eller i sammenheng med bruk av tjenesten, med mindre tapet eller skaden har oppstått som følge av at Nordic Brain Tech har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Loggføring, fremvisning av loggførte opplysninger og bruk av informasjon tilgjengeliggjort gjennom tjenesten, skjer på eget ansvar.

8 PERSONVERN

For at vi skal kunne tilby tjenesten, må vi behandle personopplysninger. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se vår personvernerklæring: Personvernerklæring.

9 VARIGHET

Disse brukervilkårene gjelder så lenge du har tilgang til tjenesten.

Det er ingen bindingstid knyttet til tjenesten og du kan når som helst si opp tjenesten ved å avslutte brukerkontoen gjennom appen.

Vi har rett til å suspendere eller terminere tilgangen dersom du har brutt disse vilkårene eller det er påkrevet etter lov eller instruks fra kompetente myndigheter.

Nordic Brain Tech forbeholder seg retten til å trekke fra markedet eller på annen måte avslutte tjenesten. I slike tilfeller vil brukervilkårene gjelde frem til tilgangen til tjenesten er stengt og eventuelle applikasjoner du har benyttet er avinstallert.

10 ENDRINGER AV BRUKERVILKÅRENE

Vi forbeholder oss retten til å revidere brukervilkårene og vil varsle om endringer per e-post senest 30 dager før endringen trer i kraft.

11 OVERDRAGELSE

Vi forbeholder oss retten til å overdra disse brukervilkårene i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

12 LOVVALG OG TVISTELØSNING

Brukervilkårene er underlagt norsk rett.

Du har rett til å klage til ditt forbrukertilsyn. En oversikt over kompetente forbrukertilsyn i EU/EØS er tilgjengelig her https://www.eba.europa.eu/consumer-corner/national-competent-authorities-for-consumer-protection.

Tvister om partens forpliktelser etter denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved rettsmekling eller søksmål til Oslo tingrett, med mindre annet fremgår av ufravikelig lov. Dersom du bor i Norge, og du ønsker det, kan tvisten i stedet avgjøres ved din lokale tingrett.

13 KONTAKTINFORMASJON

Nordic Brain Tech AS, Edvard storms gate 2, 0166 Oslo, Norge

E-post: support@nordicbraintech.no.

Made on
Tilda