Brain Twin
Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i appen Brain Twin. Appen leveres av Nordic Brain Tech AS («Nordic Brain Tech», «vi»).

Nordic Brain Tech er behandlingsansvarlig, som betyr at vi bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger som skjer i forbindelse med bruk av appen og hvordan behandlingen skal skje.

Du kan kontakte oss som anvist i punkt 8 nedenfor dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger.

1. Formål med og grunnlag for behandlingen av personopplysninger for å tilby Brain Twin

For å tilby Brain Twin og dens digitale loggføringstjeneste, behandler Nordic Brain Tech følgende personopplysninger;

· brukerens e-postadresse,
· brukerens ip-adresse,
· brukerens operativsystem,
· brukerens telefon-type, og
· telefonens id.

Nordic Brain Techs behandling av ovennevnte personopplysning har grunnlag i avtale etter GDPR art. 6 (1) b).

For å sørge for at brukeren får riktig funksjonalitet i appen, behandler Nordic Brain Tech følgende opplysninger:

· brukerens kjønn, og
· brukerens alder.

Nordic Brain Tech behandler disse personopplysningene med grunnlag i ditt samtykke, i henhold til GDPR art. 6 (1) a).

Videre behandler Nordic Brain Tech følgende særlige kategorier av personopplysninger for å tilby funksjonalitet i Brain Twin og dens digitale loggføringstjeneste:

  • Opplysninger om hodepine og dens intensitet, hyppighet, varighet, smertelokasjon på hodet, relaterte symptomer, og triggere. Brukeren kan krysse av for migrene, aura eller menstruasjon i tilknytning til registrering av en hodepine (informasjonen brukeren velger å dele er frivillig).

  • Medisininformasjon, herunder type medikament, antall administrasjoner og dosw (informasjonen brukeren velger å dele er frivillig).

  • Opplysninger om diagnose, sykefravær, livskvalitetsmål, svar på spørreskjemaer slik som HIT-6 eller tilfredshet med medisiner (informasjonen brukeren velger å dele er frivillig).

  • Personlige notater i et notatfelt (frivillig).

Nordic Brain Tech behandler disse personopplysningene med grunnlag i ditt samtykke, i henhold til GDPR art. 6 (1) b), jf. art 9 (2) a).

2. Viderebehandling av anonymiserte personopplysninger til statistikk- og forskningsformål

Nordic Brain Tech vil anonymisere personopplysninger som samles inn i tjenesten for å produsere statistikk. Anonymiseringsprosessen for å lage statistikk er en viderebehandling av personopplysninger i tråd med GDPR art. 5 (1) b) og art. 89 (1).

Statistikken vil være helt anonym. Det vil si at det ikke vil være mulig å identifisere enkeltpersoner fra statistikken. Nordic Brain Tech sørger for dette ved hjelp av flere anonymiseringsteknikker. Anonymiseringsprosessen er helautomatisert, slik at vi aldri har direkte innsyn i helseopplysninger som er koblet direkte til et individ mens statistikken produseres.

Nordic Brain Tech bruker den anonyme statistikken som grunnlag for å produsere rapporter som kan deles med legemiddelindustrien og andre relevante aktører. Nordic Brain Tech vil også bruke statistikken for å sikre kvaliteten av og videreutvikle egen tjeneste.

3. Formål med og grunnlag for behandlingen av personopplysninger for å kunne sende ut nyhetsbrev

For å kunne sende deg nyhetsbrev behandler Nordic Brain Tech følgende personopplysninger:

· brukerens e-postadresse.

Nordic Brain Tech behandler disse personopplysningene med grunnlag i ditt samtykke, i henhold til GDPR art. 6 (1) a).

4. Sikkerhet

Nordic Brain Tech har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

5. Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Nordic Brain Tech benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte drifts- og administrative oppgaver. For de tilfeller at vi deler personopplysninger med databehandler er behandlingen sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til andre formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR.

Nordic Brain Tech lagrer alle opplysninger på en sikker og forsvarlig måte innenfor EØS-området. For de tilfeller at personopplysninger overføres til områder utenfor EØS, vil overføringen være dekket av en adekvansbeslutning eller standard personvernbestemmelser fra EU-kommisjonen.

6. Den registrertes rettigheter Ved å henvende deg til info@nordicbraintech.no kan du kreve

· innsyn i,
· korrigering av,
· sletting av,
· begrensning av,
· protest mot og/eller
· dataportabilitet av,

personopplysninger som gjelder deg som registrert.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte info@nordicbraintech.no.

Du har rett til å klage til ditt tilsynsorgan for personopplysninger over Nordic Brain Techs behandling av personopplysningene. Kontaktinformasjonen til alle tilsynsorganene i EU/EØS finnes på https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/membe....

7. Oppbevaringstid

Vi vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at når brukerkontoen avsluttes eller formålet med behandlingen opphører, vil personopplysningene slettes, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

Vi sletter også personopplysninger dersom du trekker ditt samtykke. Du kan også be om sletting, se punkt 6.

8. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan Nordic Brain Tech behandler personopplysninger, kontakt: privacy@nordicbraintech.no.

Made on
Tilda